Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Resmi Sened
Duyurular
Talep Formları
İletişim
S.S.Sorular
Sesli Yanıt Sis.
Maaş Hesaplama
 
Üye ve emeklilerimiz için genel bilgilerÜye olabilmek için gerekli koşul ve belgeler
Vakıf üyeliğine dışardan aidat ödeyerek devam etme koşulu
Üye, emekli ve dul eş'in ölümü halinde yapılacak yardımlar
Maluliyet yardımı alabilmek için gerekli koşul ve belgeler
Vakıf üyesinin istifa talebi
Emekli aylığı alabilmek için gerekli koşul ve belgeler
Kısmi ödeme alabilme koşulları
Dul eş'e emekli aylığı bağlanma koşulu
Vakıf'tan varlığının tamamını alma koşulları
Vakıf'taki varlığından borç almaÜye olabilmek için gerekli koşul ve belgeler

Sağlık durumları belgelenmiş olan Erdemir ve Vakıf personeli Vakıf üyesi olabilirler. Ancak kadınlarda 40 ve erkeklerde 45 yaşını doldurmuş kişiler üye olamazlar. Bu sınırlama Erdemir Yönetim Kurulu üyeleri, Murakıpları ve Erdemir Genel Müdürü için geçerli değildir.

Erdemir personeli Vakıf bürosunda Vakıf’a giriş dilekçesi ve taahhütnamelerini imzalayarak üyelik talebinde bulunabilirler. Bu taleplerini yaparken aşağıdaki bilgi ve belgeleri de vermelidirler.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olan)
Vakıf üyeliğine kabul Vakıf yönetim kararı ile olmaktadır.

Vakıf üyeliğine kabul edilenler üyelik aidatlarının kesilmesine başlandığı ayı takip eden ayın birinci gününden itibaren Vakıf Resmi Senedinin sağladığı haklardan faydalanabilirler. Erdemir’de çalışırken vakıf üyeliğinden istifa etmiş olan üyenin tekrar üye olabilmesi için önce yaş sınırının uygun olması ve istifa tarihinden itibaren 3 aylık sürenin dolması gerekmektedir.

Vakıf üyeliğini en az aralıksız 18 ay sürdürmüş olanlar Erdemir’den ayrılsalar dahi dilerlerse dışarıdan aidat ödemek suretiyle üyeliklerini sürdürebilirler.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakıf üyeliğine dışardan aidat ödeyerek devam etme koşulu

Erdemir'den ayrılmakla beraber üyeliklerini devam ettirmek isteyen üyeler Erdemir’den ayrıldıkları tarihten itibaren (60) gün içerisinde üyeliklerinin devamını ve seçtikleri aidat dilimini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Üyeliğini dışardan devam ettirecek olanlar Erdemir’den ayrıldıkları tarihten itibaren üye aidatlarını Vakfın belirlemiş olduğu banka hesaplarına yatırabilirler.

Aidatlar peşin olarak ödenebilir.

Aidat hangi aya ait ise o ay içerisinde ödenmelidir. Yani Nisan ayı aidatı Nisan ayı içerisinde ödenmelidir.

Üyeliklerini bu şekilde dışardan sürdürenler Erdemir, Şirket personeli ve Vakıf üyeleri namına yaptığı ödemelerden yararlanamazlar.

Herhangi bir sebeple üç ay aralıksız olarak aidat yatırmayan üyelerin Vakıf ile ilişikleri hiçbir kanuni merasime, tebligat yapılmasına gerek kalmaksızın kesilir.( Madde 8.1) Kendilerine sadece aidatları ve %5 basit faizi ödenir. O tarihe kadar oluşan varlığı ödenmez. Bu nedenle üyelerimize önerimiz aidatlarını zamanında ödemeleridir.

Dışarıdan aidat yatıran üyelerimiz için banka hesap numaraları;

Banka ve Şubesi Hesap No.
 AKBANK - Kdz.Ereğli TR850004600077888000001162
 T.İŞ BANKASI - Kdz.Ereğli TR770006400000176200004462
 YAPI KREDİ BANKASI - Kdz.Ereğli TR130006701000000063990182
GARANTİ BANKASI - Bağlık TR420006200107100006299998
DENİZBANK - Kdz.Ereğli TR140013400000012517700002


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Üye, emekli ve dul eş'in ölümü halinde yapılacak yardımlar

Üye - Emekli ve Dul Eş’in ölümü halinde gerekli belgeler;
 • Erdemir’de çalışan üyenin vefatında, Erdemir İnsan Kaynakları Müdürlüğünden gelen yazı,
 • Erdemir'den ayrılmış üyeliğini dışardan devam ettiren üyenin yakınlarından birinin dilekçesi ve o üyenin vefatı ile ilgili ölüm raporu veya vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Vakıf’tan emekli olmuş Vakıf Emeklisinin veya Dul Eş’in vefatı halinde ise, yine yakınlarından birinin dilekçesi ve emeklinin vefatı ile ilgili ölüm raporu,
gerekmektedir.

Bu takdirde yapılacak yardımlar aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakıf Üyesinin Vefatı Halinde;
  Vakıf üyesi iken ölen kişinin Vakıfta bulunan Ölüm Yardım Beyannamesi açılır.Ölümün vuku bulduğu ay başı itibariyle varlık hesabı yapılır.Varlığına II.Kademe üye aidatının doksan (90) katı tutarındaki ölüm yardımı bu miktara ilave edilir.(450 * 90 = 40.500 TL) Bulunan toplam miktar Ölüm Yardım Beyannamesinde yazılı kişilere hisseleri oranında ödenir veya dul eş gerekli koşullara sahip ise talebi halinde emekli aylığı alabilir.
b) Vakıf Emeklisinin Vefatı Halinde;
  Vakıf emeklisinin ölümü halinde Vakıfta bulunan Ölüm Yardım Beyannamesi açılır. Ölümün vuku bulduğu aybaşı itibariyle varlık hesabı yapılır. Emekli, ölüm yardımından faydalanmak istediğini beyan etmiş ise çıkan varlığına II.Kademe üye aidatının otuz (30) katı ilave edilir. (450 * 30 = 13.500 TL) Toplam varlık Ölüm Yardım Beyannamesinde yazılı kişilere hisseleri oranında ödenir veya dul eş gerekli şartlara sahip ise talebi halinde emekli aylığı alabilir. Emeklimiz ölüm yardımından faydalanmak istediğini beyan etmemiş ise ölüm yardımı ilave edilmez.
c) Dul Eşin Ölümü Halinde;
  Vakıf üyesi veya emeklisinin ölümü halinde resmi nikahlı eşine yeterli miktarda pay bırakmak suretiyle Vakıf emeklisi olabilen dul eşin ölümü halinde ;ölen kişinin yakınlarından birinin dilekçesi ve ölüm raporunun üzerine, beyannamesindeki belirlediği kişilere veya kanuni varislerine sadece Vakıftaki Varlığı beyannamede belirlediği oranlarla ödenir ve vakıfla olan tüm ilişkileri ölüm tarihi itibariyle sona erdirilir. Dul eşin ölümü halinde ölüm yardımı yapılmaz.
 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Maluliyet yardımı alabilmek için gerekli koşul ve belgeler

Maluliyet yardımı (Resmi Senedimizin 15) ve devam eden maddelerinde belirtilmiştir.

Maluliyetin Tanımı: Kaza ve/veya hastalık sonucunda meydana gelen ve üyenin kendisine kazanç veya menfaat sağlayan bir iş’de çalışma gücünü devamlı ve kesin şekilde ortadan kaldıran ya da azaltan sakatlık veya arıza halleridir. Geçici maluliyetler ve hastalıklar, maluliyet kapsamı dışındadır.

Anlaşıldığı gibi Maluliyet;

Çalışma gücünün tamamını devamlı ve kesin şekilde kaybetmiş bulunan üye ”DAİMİ VE TAM MALUL”,

Çalışma gücünün sadece bir kısmını devamlı ve kesin şekilde kaybeden üye “DAİMİ VE KISMİ MALUL” olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
Maluliyet yardım ve maluliyet yardımı alan üyenin Vakıf ilişkileri ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Maluliyet Yardımı Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nedir?

Erdemir’de çalışan veya üyeliğini dışarıdan devam ettiren SGK'ya tabi Vakıf üyeleri maluliyetlerini kanıtlamaları halinde yardım alma hakkına sahiptir. Vakıf emeklisi için bu hak söz konusu değildir.

Maluliyetin hali ve derecesi, SGK’ya tabi üyelerin tam teşekküllü SGK hastanesi, SGK’ya tabi olmayan ve üyeliklerini dışarıdan devam ettiren üyeler için de yine tam teşekküllü devlet hastanesi "Sağlık Kurullarından" alacağı maluliyet raporu ile maluliyeti kanıtlanmalıdır.

Sakatlık raporuna göre işlem yapılmaz.

İntihara teşebbüs ile veya kasten çalışma gücünü kaybeden üyeler, maluliyet yardımı alamazlar.

Sakatların çalıştırılması zorunluluğundan yararlanarak Erdemir’de çalışan sakat Vakıf üyeleri, işe girerken mevcut sakatlık durumları nedeniyle maluliyet yardımı alamazlar. Ancak başka bir nedenle malul olurlarsa yardım söz konusu olabilir.

Maluliyetini kanıtlayan Vakıf üyeleri, maluliyetin kesinleştiği tarihten itibaren altı(6) ay içinde gerekli belgeleri ile Vakıf Yönetim Kurulu’na başvurmalıdır. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmaz.

Maluliyet Yardımları Miktarı Ne Kadardır?

Daimi ve Tam Maluliyet’in %100 olması halinde 4. kademe üye aidatının beş yüz (500) katı maluliyet yardımı olarak ödenir. Bugünkü aidata göre bu miktar; 120 * 500= 60.000 TL. dir.

Daimi ve Kısmi Maluliyet halinde ise, maluliyet raporunda belirtilen maluliyet oranına isabet eden miktar kadar ödenir.

Örneğin; %70 malul olan üyeye ödenecek olan maluliyet yardımı 60.000 * %70=42.000 TL.dir.

Daimi ve Tam Maluliyet’in %100 olması halinde; maluliyet yardımı ile birlikte üyenin baş vurduğu tarihten itibaren Vakıf’ta oluşan mal varlığı da toplu ödeme olarak ödenir. Üye dilerse maluliyet yardımını varlığına ilave ettirerek, emekli aylığı bağlanabilir.

Malul Üye Vakıfla ilişkisini Devam Ettirebilir mi?

Daimi ve Tam Malul üye dilerse emekli aylığı statüsünden yararlanabilir. Maluliyet yardımını da varlığına ilave edebilir. Daimi ve Kısmi Maluliyet Yardımına hak kazanıp süresi içinde Vakıf’a konuyla ilgili olarak müracaat eden ve Erdemir’den de ayrılan ve Vakıf emeklilik koşullarına sahip olan üye dilerse, maluliyet yardımı miktarını varlığına ilave ettirmek suretiyle emekli aylığı alabilir.

Daimi ve Kısmi Maluliyet Yardımı alarak Erdemir’den ayrılan üye dilerse Vakfa üyeliğini dışarıdan devam ettirebilir.

Erdemir’de çalışmaya devam eden ve Daimi Kısmi Malul olan kişiye maluliyet yardımı ödenir ve Vakıf’la ilişkileri üye olarak devam eder.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakıf üyesinin istifa talebi

Vakıf üyeleri diledikleri zaman yazılı ve imzalı dilekçe vererek üyelikten ayrılabilirler. Vakıf üyesinin istifası durumunda kendisine Vakıfta birikmiş olan aidatı her bir yıl için yıllık %5 basit faizi ile birlikte iade edilerek Vakıfla ilişiği kesilir.

Vakıftaki üyelik süresi 18 ayı doldurmadan herhangi bir sebeple Erdemir’den ayrılan kişinin Vakıf üyeliği, Erdemir’den çıkış tarihi itibariyle son bulur ve kendisine Vakıftaki birikmiş olan aidatı her bir yıl için yıllık %5 basit faiz ile birlikte iade edilerek ilişik kesilir.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Emekli aylığı alabilmek için gerekli koşul ve belgeler

Vakıf’tan emekli aylığı alabilme koşulları Resmi Senedimizin “Madde 13- TOPLU ÖDEME VE EMEKLİ AYLIĞI” başlığını taşıyan 13. ve onu takip eden maddelerde belirtilmiştir.

Buna göre;

Vakıf Üyeliğini aralıksız olarak en az 10(on) yıl sürdürmüş olmak kaydıyla,

Bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmak için yaptıkları müracaatların sonuçlandırıldığını ve emekli olduklarını belgeleyen,

Veya kadınlarda (50), Erkeklerde (55) yaşını dolduran,

Veya Vakıf üyeliğini aralıksız (25) yıl sürdüren

Yani aralıksız on yıl Vakıf üyeliği bulunmayan kişi Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olsa, yaş sınırını geçmiş olsa bile emekli aylığı alamaz.

Emekli aylığı alabilmek için Vakıf’a yazılı olarak müracaat etmek ve aşağıdaki belgeleri vermek gerekmektedir.

Bu belgeler;
 • Emekli cüzdanının fotokopisi veya
 • Kadınlarda 50, Erkeklerde 55 yaşını dolduranlar için nüfus cüzdanı sureti,
 • Erdemir’den ayrılırken İnsan Kaynakları Md.den alınan ÇALIŞMA BELGESİ.
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,
 • Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Vakıf’tan alınan ve üye tarafından doldurulan veya üye tarafından düzenlenen DİLEKÇE,
dir.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Kısmi ödeme alabilme koşulları

Vakıf Emeklisi olanlar kısmi ödeme alabilirler. Vakıf Emeklisi olabilme koşulları Madde 13.1-13.1.1-13.1.2-13.1.3 maddelerinde belirlenmiştir.

A) Emekli olurken;

Vakıfımız üyeliğini en az 10 (on) tam yıl sürdürerek emekliliğini talep eden;
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olan veya;
 • Kadınlarda 50 Erkeklerde 55 yaşını doldurmuş olan veya ;
 • Vakıf üyeliğini aralıksız 25 yıl sürdürmüş olan
Vakıf üyelerinin bu talebi karşılanır ve Vakıf emeklilik işlemi yapılır. Vakıf emeklisi olan her üye Vakıf Emeklisi olurken ve/veya Vakıf Emeklisi iken emekliliğini talep ettiği yılın başındaki toplam varlığının 4. kademe üye aidatının 750 katının üstünde kalan bölümünün tamamını veya bir bölümünü kısmi ödeme olarak talep edebilir. Kalan varlığının %20-%30-%40-%50-%60-%70-%80 oranları üzerinden tercih yaparak Emekli aylığına esas varlığa göre emekli aylığı alabilecektir. Konuyla ilgili maddeler 13.2-13.3.1-13.3.2 dir.

Kısmi Ödeme için başvuran üyelerimiz Emekli Aylığına bağlanmak zorundadır.

B) Emekli Aylığına bağlandıktan sonra ;

Emekli aylığı almakta olan emeklimiz her yıl bir kez kısmi ödeme alabilmektedir. 2019 yılı için Vakıf'ta bulunması gereken asgari miktarın (120 * 750 = 90.000 TL) üzerindeki varlığının tamamını veya bir kısmını kısmi ödeme olarak alabilir.

2019 yılı için Vakıfta bulunması gereken asgari varlık ;

2019 yılı 4. kademe üye aidatı 120 TL dir. Vakıfta bırakılması gereken varlık, 4. kademe üye aidatının 750 katıdır. Buna göre;

120 * 750 = 90.000 TL'dir.

Bunu örnekleyecek olursak;

01.01.2019 tarihi itibariyle üyenin toplam varlığı 100.000 TL
Bırakılması gereken asgari varlık (120*750= 90.000-TL) 90.000 TL Ödenebilecek azami miktar 10.000 TL

Görüldüğü gibi bu örnekte emeklimize 10.000 TL ye kadar kısmi ödeme yapılabilmektedir. Ancak emekli dilerse 1.000 TL, dilerse 5.000 TL, dilerse 10.000 TL alabilir. Alınan kısmi ödeme miktarı emeklinin varlığından düşülür. Ayrıca kısmi ödeme sonrasında emekli aylığının azalacağını özellikle hatırlatmak isteriz.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Dul eşe emekli aylığı bağlanma koşulu

Resmi Senedimizin 13.6.4 maddesi gereğince, en az 10 yıl aralıksız Vakıf Üyesi iken veya Vakıf emekli aylığı almaktayken vefat eden emeklilerimizin “Ölüm Yardım Beyanname” sinde eşlerine emeklinin bulundurması gereken asgari varlığı (2019 yılı için 90.000 TL) veya tamamını bırakmaları halinde sağ kalan dul eş istediği takdirde emekli aylığına bağlanabilir.

Dul kalan eşe emekli aylığı ödenebilmesi için gerekli şartlar;;

Dul eşe emekli aylığı bağlanabilmesi için birinci koşul, eşin resmi nikahlı olması ve aşağıdaki koşulların mevcut olması gerekir.

Bunlar;

Ölen üyenin aralıksız 10 yıllık üyelik süresi bulunması ve varlığının tamamını veya bir bölümünü eşine bırakması

Dul eşin payına düşen miktarın en az 120 x 750 = 90.000 TL. olması veya

Ölen üye veya emeklimizin (varlığı ile yapılacak ölüm yardım toplamı 90.000 TL. nin altında olmasına rağmen) varlığın tamamını sadece eşine bırakması gerekir.

Bu koşullara sahip olmayan eşe emekli aylığı bağlanmaz ve oluşan varlığı ödenir, ve Vakıf'la olan ilişkiler kesilir. Diğer taraftan çocuklara bırakılan varlık çocuklara ödenir ve isteseler bile hiçbir şekilde anne veya babalarının varlıklarına ilave edilemez. Hele hele 18 yaşın altında olan çocuklara bırakılan varlığın velisi olması bakımından yine anne veya babaya ödendiğini de belirtmek isteriz. Bütün bunları düşünerek veraset beyannamenizi yeniden düzenlemenizi özenle öneririz. Dul eşe emekli aylığı bağlanmasından sonra, bu kişinin evlenmesi halinde emekli aylığı ödenmez ve varlığın tamamı ödenerek Vakıfla olan tüm ilişkiler kesilir. Bunun için dul eş'ten her yıl beyanname verilmesi istenir. Beyanda bulunmayanların emekli aylığı ödemeleri durdurulur.

Dul eşe emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli belgeler;
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık resim,
 • Emekli maaş için banka hesap numarası,
 • Dilekçe,
dir.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakıf'tan varlığının tamamını alma koşulları

 Üye ve Emeklimizin Vakfımızdaki varlığının tamamını talep etmesi arzulamadığımız, benimsemediğimiz, önermediğimiz bir husustur. Biliyoruz ki birlikte çıktığımız bu yolda yine birlikte olmalıyız. Vakıf bu günlere birlikteliğimiz ile geldi. Hedefimiz, daha güzel günler.

Vakıftan varlığını almaya karar verirken; ayrıldıktan sonra bu işin geriye dönüşünün olmadığını hatırlatmak isteriz. Zorunluluk nedeniyle ayrılacak üye ve emeklilerimizin takip edecekleri yol aşağıda açıklanmıştır.

Vakıf üyesi;

Vakıf üyesinin Vakıf’taki varlığının tamamını alabilmesi için;
 • Üyenin Erdemir'den ayrılmış olması,
 • Ve Vakıftaki üyelik süresini aralıksız en az 5 yıl sürdürmüş olması gereklidir.
 • Ancak, Vakıf üyeliğini aralıksız 25 yıl sürdüren veya kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmuş kişi
 • Erdemir’den ayrılmasa dahi varlığının tamamını vergi vererek (*) alabilir.
Vakıf Emeklisi;

Vakıf Emeklisi dilediği zaman Vakıftaki varlığının tamamını alabilir.

Dikkat;  

Vakıf'taki varlığının tamamını alan üye ve Emeklimize yapılacak ödemede gelir vergisi muafiyeti üzerinde kalan miktar için gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. 10 yıllık süreyi doldurmamış ancak 5 yıllık üyelik süresini dolduran 1999 yılı başından itibaren Vakıf üyesi olanların toplu ödeme taleplerinde G.V. ve D.V. vergi dilimlerine göre kesildiğini hatırlatmak isteriz.


 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
Vakıf'taki varlığından borç alma

 
22 Haziran 2009 tarihli Genel Kurul’da kabul edilen T.C.VGM tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş ‘‘Üyelere bir defaya mahsus borç verme’’maddesi Resmi Senedin 4.6 ve 8.1.1 maddelerinde belirtilmiştir.

Buna göre;

En az (1) yıllık Vakıf üyeliği olanlar, üyelikleri süresince ; Borç aldıkları tarihe kadar ödemiş oldukları birikmiş aidat toplamının %95’ine kadar borç alma hakkına sahiptirler.

Üyeler bu haklarını istedikleri zaman bir defaya mahsus kullanabilirler.

Üyeler borç taleplerinde geri ödeme vade seçeneğini 12-24-36 ve 48 ay olacak şekilde belirleyebilirler.

Talep edilen borç tutarı birikmiş aidat ve varlıktan ödemenin yapıldığı ayın başı itibariyle düşülür.

Üyeler aldıkları borç tutarının bir kısmını ya da tamamını borcun geri ödeme vadesi gelmeden yada ödemeye başlanıldığı tarih içinde, Vakfın hesabı olan bankalardan herhangi birine yatırabilirler.

Üyenin Emeklilik,Toplu ödeme,Ölüm ve İstifası durumunda borç ödeme yükümlülüğü sona erer.

 | Ana Sayfa  | Sayfa Başı |
 
Müftü Mh. İlhami Soysal Cd. Ervaksan Binası 44/2 67330 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
Tel: (372) 333 0 700                          Faks:(372) 312 5736         
Web : www.erdemirvakfi.org.tr                E-posta : vakif@erdemirvakfi.org.tr 
|Ana Sayfa |iletişim |Duyurular |