Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Resmi Sened
Duyurular
Talep Formları
İletişim
S.S.Sorular
Sesli Yanıt Sis.
Maaş Hesaplama

Vakıf Resmi Senedi

 

BÖLÜM I
KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER

1

KURULUŞ:

1.1

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş (Bundan böyle ERDEMİR olarak adlandırılacaktır) 300.000.- TL tahsis etmek suretiyle T.Ticaret Kanunu’nun 468. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 903 Sayılı Kanunla değiştirilen maddelerindeki hükümleri uyarınca, bu resmi senette yazılı amaçlarla tüzel kişiliğe sahip bir VAKIF kurulmuştur.

2

VAKIF’IN ADI:

2.1

Vakıf’ın adı “Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş Mensupları Yardımlaşma Sandığı Vakfı” olup bu resmi senedin bundan sonraki maddelerinde “VAKIF” kelimesi ile adlandırılacaktır.

2.2

İş bu senetteki “Vakıf Üyesi” tabiri  “Yararlanan” anlamında kullanılmıştır.

3

VAKIF’IN MERKEZİ:

3.1

Vakıf’ın merkezi Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesinde olup, adresi Müftü Mh. İlhami Soysal Cd. Ervaksan Binası No: 44’dür.

4

VAKIF’IN AMAÇLARI:

4.1

VAKIF, bu resmi senette yazılı şartlar ve esaslar dahilinde aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için kurulmuştur.

4.1.1

VAKIF üyesi’nin ölümü halinde ÖLÜM YARDIMI ve TOPLU ÖDEME yapmak.

4.1.2

Vakıf’tan emekli aylığı almakta olan VAKIF EMEKLİSİ’ nin ölümü halinde; TOPLU ÖDEME yapmak. ÖLÜM YARDIM PRİMİ ödeyen Vakıf Emeklisine 14.2.1, 14.2.2, 14.2.3 maddelerine göre ÖLÜM YARDIMI yapmak.

4.2

VAKIF üyesinin gereken koşulları sağlaması halinde TOPLU ÖDEME yapmak veya EMEKLİ AYLIĞI bağlamak veya paylara ayırmak suretiyle her ikisinden birden yararlandırmak, emekli aylığı almakta iken ölen Vakıf Emeklisi ile aralıksız en az on tam yıl Vakıf üyesi iken ölen üyenin dul eşine 13.6.4 - 13.6.4.1 - 13.6.4.2 - 13.6.4.3 - 13.6.4.4 maddeleri uyarınca emekli maaşı bağlamak.

4.3

VAKIF üyesi’nin maluliyeti halinde MALULİYET YARDIMI ile TOPLU ÖDEME yapmak veya EMEKLİ AYLIĞI bağlamak veya paylara ayırmak suretiyle her ikisinden birden yararlandırmak.

4.4

Taşınır veya taşınmaz mal ve değerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; ipotek ve intifa hakkı tesis etmek ve feketmek; terhin ve temlik etmek.

4.5

Sınai ve ticari şirketler kurmak, her türlü  şirketlere ortak olmak, bunları satın almak, sigorta acenteliği vesair acentelikler, bayilikler, ithalat, ihracat, ticari mümessillik, taahhüt ve komisyon işleri, öğrenci yurtları, dinlenme evleri, genel sağlık kuruluşları kurmak ve işletmek.

4.6

Vakıf mali imkânları ve Genel ekonomik durum dikkate alınarak, esasları Yönetim Kurulunca düzenlenecek Yönetmelikle belirlenecek şartlar altında; “Üyelerine, birikmiş aidat toplamlarını geçmemek kaydıyla, Üyelikleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere” borç verebilir.

5

ÜYELİK:

5.1

Erdemir İdare Meclisi Başkanı ve üyeleri ile Murakıpları, ERDEMİR, VAKIF ve Vakfın bağlı ortaklıklarının daimi kadrolarında çalışan personeli, Mahkemece tescil edilmiş bulunan bu resmi senedi kabul ve giriş taahhütnamelerini imza ederek VAKIF’a tevdi etmek suretiyle üyelik talebinde bulunabilirler.

5.1.1

Üyelik talepleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Ancak, kadınlarda 40 erkeklerde 45 yaşını doldurmuş olanlar üyeliğe kabul edilemezler.

5.1.2

Erdemir Yönetim Kurulu Üyeleri, Murakıpları ve Erdemir Genel Müdürü için 5.1.1 ve 6.1 maddelerinde sözü edilen sınırlanmalar aranmaz. Erdemir deki görevi devamınca 6.1.3 maddesi uygulanmaz ancak Erdemir den ayrıldığı tarihte (60) altmış yaşını doldurmuş olanlara ayın ilk günü itibariyle oluşan varlığı üzerinden resmi Senedin 13. maddelerine göre işlem yapılır.

5.2

VAKIF üyeliğine kabul edilenler üyelik aidatlarının kesilmesine başlandığı ayı takip eden ayın birinci gününden itibaren bu Resmi Senedin sağladığı haklardan faydalanabilirler.

5.3

ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarında çalışırken VAKIF üyeliğinden istifa suretiyle ayrılanlar, ayrılış tarihinden itibaren (3) üç ayı geçmedikçe yeniden üyeliğe kabul edilemezler.

5.3.1

Bu şekilde yeniden üyeliğe kabul edilenler için de 5.1.1 ve 5.2 fıkralarında yazılı hükümler uygulanır.

5.3.2

İstifa ettikten sonra VAKIF’a yeniden üye olanların eski üyelikleri sırasında kazandıkları kıdem, 13.1.3 maddesindeki emeklilik süresinin hesabında dikkate alınmaz.

5.5

Emekliliği hak ederek TOPLU ÖDEME ve tam MALULİYET YARDIMI alarak vakıftan ayrılanlar, VAKIF’a tekrar üye olamazlar veya tekrar Vakıf Emeklilik Statüsüne dönemezler.

6

VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI:

6.1

VAKIF üyeliği en az aralıksız (18) onsekiz ay sürmüş olanlar ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrılsalar dahi dilerlerse üyeliklerini sürdürebilirler.

6.1.1

ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrılmakla beraber üyeliklerini devam ettirmek isteyen üyeler, ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrıldıkları tarihten itibaren  (60) gün içinde üyeliklerinin devamını ve seçtikleri aidat dilimini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimin süresi içinde yapılmaması halinde üyenin üyelik ilişkileri kesilmiş sayılır.

6.1.2

Üyeliklerini bu şekilde sürdürenler, ERDEMİR’in, Şirket personeli VAKIF üyeleri namına yaptığı ödemelerden yararlanamazlar.

6.1.3

60 yaşını dolduran üyelere Yönetim Kurulunca o yılın son günü itibariyle re’sen emeklilik uygulaması yapılır.

6.1.4

Üyelik hakkının kazanılması ve devamı ile ilgili olarak üye, yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklerinin kendisine tebliğ edilmediğini ileri sürerek hiçbir hak talep edemez.

6.1.5

ERDEMİR’in müsaadesi ile geçici bir süre başka bir kuruluş veya kurumda görev alan ve bu kuruluşta görevi bittiğinde tekrar ERDEMİR’deki görevine döneceğini belgeleyen üye, dilediği takdirde 6. Maddedeki VAKIF üyeliğinin devamı koşullarına 6.1’ deki koşul aranmaksızın tabi olabilir.

6.1.6

Vakıf üyeliği devam edenlerin vefatında; mal varlığının tamamının eşe bırakması ve 6.1 maddesindeki koşulun sağlanması durumunda, vakıf üyesi olmayan dul eş dilerse, eşinden kalan varlık ile ölüm yardımını birleştirerek oluşan varlık üzerinden, kendi adına dışarıdan Vakıf üyeliğini devam ettirebilir.

6.1.6.1

Dul eşin üye statüsünden yararlanması halinde; dul eşin ölümünde, hak sahiplerine sadece Vakıf’taki varlığı ödenir ve Vakıf’la ilişkisi kesilir. Dul eşin hak sahiplerine ayrıca Ölüm Yardımı ödenmez.

6.1.6.2

Dul eşin üyelik statüsünden yararlanması halinde, kendisinden “vasiyet beyanı belgesi” alınır.

7

ÜYELİKTEN AYRILMA:

7.1

VAKIF üyeleri diledikleri zaman istifa ederek üyelikten ayrılabilirler.

7.1.1

Bu takdirde VAKIF’da birikmiş olan aidatları her bir yıl için yıllık (%5) basit faizi ile birlikte iade edilerek VAKIF ile ilişkileri kesilir.

7.2

VAKIF’taki üyelik süreleri (18) onsekiz ayı doldurmadan ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrılmış olanlarla VAKIF’taki üyelik süreleri (18) onsekiz ayı doldurmuş olmakla beraber (60) altmış gün içinde üyeliğinin devamını yazılı olarak talep etmemiş bulunanların VAKIF üyeliği de ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıkları ile ilişkilerinin kesildiği tarih itibariyle sona erer ve üyenin ödediği birikmiş üyelik aidatı her bir yıl için yıllık (%5) basit faiz ile birlikte iade edilerek VAKIF ile ilişkileri kesilir.

8

VAKIFTAN ÇIKARILMA:

8.1

Aidatları herhangi bir sebeple (3) ay aralıksız olarak kesilmemiş veya ödenmemiş olan üyeler, hiçbir kanuni merasime, tebligat yapılmasına ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın VAKIF üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarılan üyelerin ödedikleri VAKIF’taki birikmiş üyelik aidatı 7.1.1 maddede belirtildiği şekilde kendilerine iade edilerek VAKIF’la ilişkileri kesilir.

8.1.1

Borç geri ödeme taksitlerini herhangi bir sebeple üç (3) kez ödemeyen üyeler; hiçbir kanuni merasime, tebligat yapılmasına  ve  hüküm istihsaline gerek kalmaksızın VAKIF üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarılan üyelerin ödedikleri VAKIF’taki birikmiş üyelik aidatı 7.1.1 maddede belirtildiği şekilde kendilerine iade edilerek VAKIF’la ilişkileri kesilir.

8.2.1

VAKIF ile olan ilişkilerinde ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunan üyeler, Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile VAKIF üyeliğinden çıkarılır ve üyenin ödediği birikmiş üyelik aidatı, Genel Kurulca ihracına karar verildiği tarih esas alınarak yıllık (%5) basit faiz ile birlikte kendilerine iade edilir. Genel Kurul kararına kadar; üyelik ve bu Resmi Sened’deki tüm hak ve vecibeleri askıya alınır.

8.2.2

Vakıf ile olan ilişkilerinde ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan hareketlerde bulunan Vakıf Emeklisinin Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurulun onayı ile Vakıf’la ilişkisi kesilir. Genel Kurul onay tarihi itibari ile emekliye esas varlığı ödenir.

8.3

8.1 ve 8.2.1 maddeleri gereğince üyelikten çıkarılanlar VAKIF üyeliğine yeniden kabul edilemezler.

8.4

Sürekli hastalık veya grev nedeniyle üyelik aidatlarını ödeyemeyen Vakıf üyeleri bunu tevsik ettikleri takdirde haklarında 8.1 madde hükümleri uygulanmaz.

 

BÖLÜM II 

 

VAKFIN ORGANLARI GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULUDUR.

9

GENEL KURUL:

9.1

Genel Kurulun Oluşması:

9.1.1

Genel Kurul; VAKIF’ın en yetkili organı olup, seçilen delegelerden, Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyelerinden ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdüründen oluşur.

9.1.2

Genel Kurulu oluşturanlar Genel Kurul üyeliğini bizzat kendileri yaparlar. Başkalarına vekâlet veremezler.

9.2

Genel Kurulun Toplanması :

9.2.1

Genel Kurul, her yıl en geç Nisan ayının 15’ine kadar olağan olarak toplanır.

9.2.2

Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.  

9.2.3

Vakıf üyelerinin veya Genel Kurul Delegelerinin (1/10)’u veya Denetleme Kurulu üyeleri de Yönetim Kurulundan olağanüstü Genel Kurul yapılması isteğinde bulunabilirler.

Bu isteklerin toplantı konusu da belirtilerek yeterli sayıda imzalanmış bir dilekçe ile yapılması şarttır.

Yönetim Kurulu bu talepleri yerine getirerek en geç (1) ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmek zorundadır.

9.3

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

9.3.1

VAKIF’ın Bilanço ve Gelir Gider Durumunu, Yönetim ve Denetleme Kurullarının Raporlarını, Bütçe ve İş Programlarını inceleyerek gerekli tedbir, tavsiye ve kararları almak.

9.3.2

Vakıf Resmi Senedinin değiştirilmesine, VAKIF’ın fesih ve tasfiyesine karar vermek.

9.3.3

Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimle gelen asil ve yedek üyelerini seçmek ve değiştirmek.

9.3.4

VAKIF’ın yardımlarını 9.6.2 maddesine göre Genel Kurul gündemine getirilen tekliflere göre karara bağlamak.

9.4

Genel Kurul Delegelerinin Tespiti:

9.4.1.1

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyeleri dışında kalan bütün Vakıf üyeleri ve Vakıf emeklileri delege seçilebilirler. Delege seçimi ile ilgili, tüzükte belirtilmeyen düzenleme ve esaslar, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir yönetmelik ile belirlenir.

Ancak, Vakıf, Vakfın Bağlı Ortaklıklarının daimi kadrolarında çalışanlar ve Erdemir tarafından Vakıf’ta görevlendirilen üyeler delege seçilemezler, Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alamazlar. Delege olanların ve/veya Yönetim ve Denetleme Kurullarında görevleri sona erenlerin, Vakıf ve Vakfın Bağlı ortaklıklarının daimi kadrolarında görev almaları durumunda delegelikleri sona erer.

9.4.1.2

Üye delegenin, Vakıf emeklisi olması durumunda delegeliği sona erer, yerine sıradaki ilk üye delege atanır. Emekli delegenin Vakıftan ayrılması durumunda delegeliği sona erer, yerine sıradaki ilk yedek emekli delege atanır. VAKIF Yönetim ve Denetleme Kurullarının üyeleri; ilgili kurulardaki üyelikleri son bulduktan sonra, Vakıf veya Vakfın ortaklıklarının personeli olarak çalışmadıkları takdirde, üyelik statüsüne uygun, ilk delege seçimlerine kadar delege sayılırlar.

9.4.2.1

Delegeler, Vakıf’a kayıtlı üyelerden ve Vakıf emeklilerinden, her (20) kişi için (1) delege hesabı ve gizli oylama ile yapılan seçim sonunda  3 yıl için seçilirler. Ancak toplam emekli delege sayısı her halükarda üyeler tarafından seçilecek delege sayısının %10’undan fazla olamaz. Vakıf emeklileri ve Vakıf’a üyeliklerini dışarıdan devam ettirenler, Vakfın merkezinde yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olarak delegelerini seçerek Genel Kurul’da temsil olunurlar.

9.4.2.2

Bir seçim bölgesinde üye sayısının 20’ye bölümünden artan kısmın 10 veya daha fazla olması halinde bu bölgedeki toplam delege sayısına  (1) bir delege daha ilave edilir. Veya bir seçim bölgesinde mevcut VAKIF üyelerinin tamamının (20)’den az (10)’dan fazla olması halinde bu bölgelerde (1) bir delege seçilir.

9.5

Genel Kurul Toplantılarında Yeterli Çoğunluk:

9.5.1.1

Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Genel Kurulu oluşturan DELEGE tam sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir.

9.5.1.2

Bu çoğunluk bulunmadığı takdirde en geç (15) gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

9.5.2.1

Genel Kurulda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

9.5.2.2

Ancak Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimle gelmiş üyelerinin değiştirilebilmesi veya Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurul tam sayısının yarıdan fazlasının toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların en az (2/3)’ünün olumlu oy kullanmış olması gerekir.

9.6

Genel Kurul Gündemi:

9.6.1.1

Genel Kurul toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve toplantıda ancak gündemde yer alan konular görüşülür.

9.6.1.2

Ancak, en az (10) delege tarafından imzalanmış ve ilk toplantı tarihinden (3) gün önce Yönetim Kuruluna yapılmış olan tekliflerin gündeme alınması mecburidir.

9.6.2

VAKIF yardımlarını veya Vakıf Resmi Senedini değiştirmeyi içeren tekliflerin, Yönetim Kuruluna verildiği tarihten itibaren (60) altmış gün içinde gerekli incelemeler yapılarak toplanacak ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul gündemine alınması mecburidir.

9.6.3

Genel Kurul Toplantılarının Gündemi ile tarihi, yeri ve saati ilk toplantı tarihinden en az (15) gün önce günlük gazetelerden en az birinde ilan olunur.

9.6.4

Gündem, faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider durumu, bütçe ve iş programları toplantı gününden en az (15) gün önce bütün üyelerin tetkikine hazır duruma getirilir. Ayrıca Genel Kurul delegelerine de ismen gönderilir.

9.7

Genel Kurul Yönetimi:

9.7.1

VAKIF Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda ikinci Başkan, her ikisinin de yokluğu halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

9.7.2

Genel Kurul görüşmelerini idare etmek üzere delegeler arasından açık oylama ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreterden oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

9.7.3

Genel Kurul gerekli görürse oyların toplanması ve sayılması için delegeler arasından (3) kişilik bir Sayım Heyeti seçebilir.

9.7.4

Genel Kurul Zabıt ve Kararları, Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir.

10

YÖNETİM KURULU:

10.1

Yönetim Kurulunun oluşması:

10.1.1

VAKIF Yönetim Kurulu (9) üyeden oluşur.

10.1.2

Yönetim kurulunun üç üyesi, 16.3 maddesinde tanımlı ödentilerin gerçekleştirilmesi durumunda ERDEMİR Genel Müdürünün VAKIF üyeleri veya vakıf emeklileri arasından yapacağı tayinle, diğer altı üyesi, Genel Kurulca Vakıf üye ve emeklileri arasından gizli oyla seçilir. Erdemir Genel Müdürü’nün Vakıf Yönetim kuruluna atayacağı vakıf emeklisi sayısı biri (1) geçemez. ERDEMİR Genel Müdürü’nün Yönetim Kuruluna atayacağı VAKIF üyeleri ile Genel Kurullarda Yönetim Kuruluna seçilecek üyeler için ERDEMİR’de 5 yıldır çalışıyor ve 5 yıldır vakıf üyesi olması şartı aranır. Genel kurullarda seçilerek, Yönetim Kurulunda görev alacak emekli sayısı üçü (3) geçemez.

10.1.3

Genel Kurul’da yapılan oylamada en çok oy alan ilk (6) üye Asil Yönetim Kurulu Üyeliğine, daha az sayıda oy alan diğer (6) üye de Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde Divan başkanlığınca kura çekilir.

10.1.4

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi (3) yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

10.1.5

Yönetim Kurul Üyelerinin üçte biri (1/3) her yıl yenilenir. Bu yenileme, iki Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulda seçilmesi; bir Yönetim Kurulu üyesi de 10.3.3.1 maddesine uygun olarak, ERDEMİR Genel müdürü ataması veya Genel Kurul seçimi ile yapılır.

10.1.5.1

Yedek Üyeler her yıl yapılan Genel Kurulda, yeni seçimle birlikte yenilenmiş olur.

10.1.5.2

Üyeliğin boşalması halinde, son Genel Kurul’da seçilen yedek üyeler aldıkları oy sayısı çokluğuna göre davet edilirler ve üyelikleri ilk Genel Kurul’a kadar devam eder. Boşalan üyeliğinin 3 yıllık süresi dolmuşsa, yeniden 3 yıllığına, dolmamışsa kalan süre için seçim yapılır.

10.1.5.3

Yönetim kuruluna seçilecek veya atanacak emeklinin, seçilmeden veya atamadan önce vakıfta en son ay hesaplanan toplam varlık miktarı; resmi senedimizin, 13.3.3 maddesinde tanımlanan emeklinin vakıfta bırakacağı en düşük varlık miktarından az olamaz.

10.1.5.4

2007 yılından itibaren yönetim kuruluna genel kurullarda seçilen veya Genel Müdür tarafından atanan Vakıf üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği sürerken, vakıf emeklisi statüsüne geçmeleri sırasında, yönetim kurulunun mevcut toplam emekli üye sayısı üç (3) ise, yönetim kurulu üyeliği düşer.

10.1.6

Erdemir Genel Müdürü yetkisinde atayacağı, yönetim kurulu üyelerini Vakıf’ın Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki (15) onbeş gün içinde vakfa bildirir.

10.2

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

10.2.1

Yönetim Kurulu “4 - VAKFIN AMAÇLARI” başlığı altındaki maddeleri gerçekleştirmek için; çeşitli yatırım araçlarını, 10.2.1’in alt maddelerinde belirtilen sınırlar içinde kalmak ve günün koşullarına uygun olarak dağıtmak suretiyle değerlendirmek, Vakıf varlığını basiretli bir şekilde muhafaza ve nemalandırmak, Vakıf’ın gelirlerini ve diğer hak ve alacaklarını tahsil etmek ve gerekli harcamaları yapmakla sorumlu ve yetkilidir.

10.2.1.1

Yeni şirket kurmak, hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlere ortak olmak, bina, arsa, arazi, fabrika, taşıma ve ulaşım araçları ve benzeri kıymetleri satın almak veya finansal kiralama yoluyla yapılacak Sabit Sermaye Yatırımlarının maliyet değeri Vakıf aktif toplamının %1 ini geçemez.

10.2.1.2

Borsada işlem gören hisse senetleri, A tipi ve benzeri fonlar, kıymetli madenler ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen fonlar gibi Değişken Getirili Yatırım araçlarından oluşturulacak portföyün toplam değeri, bir önceki aydaki Vakıf aktifinin %30’unu geçemez.

Her bir hisse senedi veya bir fonun toplam değeri bu oranın %10’unu, Erdemir hisse senedi için  %25’ini, portföy yönetim şirketleri toplamı için ise %30’unu geçemez.

10.2.1.3

Sabit Sermaye ve Değişken Getirili Yatırım araçlarına ayrılacak kısım dışında kalan bölüm; TL ve döviz cinsinden menkul kıymetler ve/veya bunlara dayalı olarak belli bir faiz oranı ve vadeye bağlı işlemler, TL ve döviz cinsinden banka mevduatı, ve bunlara benzer Sabit Getirili Yatırım araçları ile değerlendirilir.

10.2.1.4

Vakıf; iştirakleri ve bağlı kuruluşları dahil, üçüncü şahıslar lehine hiçbir şekilde teminat, avans, borç veremez, temlikte bulunamaz.

10.2.2

Yönetim Kurulu bu Resmi Senetle VAKIF Genel Kurulu’na bırakılmış olan hususlar dışındaki bütün VAKIF işleri hakkında karar almaya ve uygulamaya yetkili olup başlıca görevleri şunlardır:

10.2.2.1

Aylık ve yıllık intikal katsayılarını belirlemek ve yürürlüğe koymak.

10.2.2.2

Üyeler için bu Resmi Senette sözü geçen yardımları yapmak.

10.2.2.3

VAKIF’ın aylık hesap durumunu tetkik ederek gerekli kararları almak.

10.2.2.4

Vakıf’la ilgili her türlü işlemleri ve delege seçim sistemini düzenlemek üzere yönetmelikler hazırlayarak uygulamaya koymak.

10.2.2.5

VAKIF’ın yıllık bilanço, gelir-gider durumu, bütçe ve iş programı ile çalışma raporunu hazırlamak.

10.2.2.6

VAKIF’a ait kanuni defterleri usulüne uygun olarak tutmak, belgeleri ve kıymetli evrakı dosyalamak ve saklamak.

10.2.2.7

VAKIF Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için gerekli işlemleri yürütmek.

10.2.2.8

VAKIF’ı Yargı organları ile İdari Makamlara, Gerçek ve Tüzel Kişilere karşı temsil etmek, VAKIF namına imzaya yetkili kılınanları ve yetki derecelerini tespit ederek sirkülerle ilgililere duyurmak.

10.2.2.9

Vakıf’ın amaçlarının gerçekleştirilmesi için Şirketler kurmak ve başlatılan faaliyetlerin tamamını veya bir kısmını, aynı amaçla kuracağı şirketlere devretmeye yönelik kararlar almak.

10.2.2.10

Her yıl Vakıf’ın aktüerya hesabını yaptırmak ve sonucu ilk genel kurula sunmak.

10.2.2.11

Her türlü know-how(teknik beceri), patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak (Finansal kiralama dahil)

10.2.2.12

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden amacı doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul etmek.

10.2.2.13

Amacı doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak. Kongre, Konferans, Seminer, Kurs ve Sergiler düzenlemek.

10.2.2.14

Vakıf Resmi Senedi hükümlerine göre yıllık aidatları tespit etmek.

10.2.2.15

Vakıf amaçlarının yerine getirilmesine yönelik yönetmelikleri düzenlemek ve yürürlüğe koymak.

10.2.2.16

Her yıl Vakıf’ın hesaplarının Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir firma tarafından denetlenmesini ve bu firma tarafından hazırlanan denetim raporunun ilk olağan Genel Kurul’da okunmasını sağlamak.

10.3

Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulundan Ayrılması:

10.3.1

Yönetim Kurulu üyeleri istifa suretiyle ayrılabilirler.

10.3.2

Vakıf üyeliğinden ayrılanların üyeliği düşer.

10.3.3

Yönetim Kurulunca kabul edilen özürleri olmaksızın üst üste (3) toplantıya veya bir yıl içinde ayrı ayrı (6) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

10.3.3.1

Genel kurulca seçilen Yönetim Kurulu Üyeliğinden boşalan yere, yönetim kurulundaki mevcut seçilen emekli üye sayısı ve sınırlaması dikkate alınarak, sıradaki uygun ilk yedek üye; ERDEMİR Genel Müdürü tarafından tayin edilmiş olan üyelerden boşalan yere de yine ERDEMİR Genel Müdürü'nün tayin edeceği başka bir üye geçer. Ancak 16.3 maddesindeki ERDEMİR katkı payının ait olduğu yılın ödemesi, o yılın sonuna kadar ödenmemesi durumunda, Erdemir Genel Müdürü’nün Yönetim Kuruluna atayacağı üye, yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda seçim ile belirlenir.

10.3.3.2

Yönetim Kurulu’na bu şekilde gelen üyelerin üyelikleri ilk Genel Kurul’a kadar devam eder.

10.4

Yönetim Kurulu Toplantıları, Kararları ve Giderleri:

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takip eden ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla (1) Başkan (1) İkinci Başkan (1) Genel Sekreter ve (1) Mali Sekreter seçer.

10.4.1

Yönetim Kurulu ayda (1) defadan az olmamak kaydı ile Başkanın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun (3) üyesinin isteği üzerine Başkan, İkinci Başkan veya Genel Sekreter Yönetim Kurulunu (7) gün içinde toplantıya çağırmak zorundadır.

10.4.2

Yönetim Kurulu Toplantılarının yeri, günü, saati ve gündemi, bütün Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine en az (3) üç gün önce yazılı olarak bildirilir.

10.4.3.1

Yönetim Kurulu Toplantıları en az (5) üyenin katılması ile yapılır. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

10.4.3.2

Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

10.4.3.3

Yönetim Kurulu mali konulardaki kararları, üye tam sayısının yarısından fazlasının (en az 5 üyenin) olumlu oy kullanması ile alır.

10.4.4

Kararlar, günü gününe tasdikli karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

10.4.5

Karar’a katılmayan üyeler de Karar Defterini imza ederler. Dilerlerse karar’a katılmama gerekçelerini de deftere yazabilirler.

10.4.6

Başkanın yetkileri, onun bulunmadığı hallerde ikinci Başkan tarafından kullanılır.

10.4.7

Yönetim Kurulu kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakıf’ın işlerinin yürütülmesi için Vakıf üyeleri arasından veya hariçten ücretli, sözleşmeli veya ücretsiz danışman, yönetici, muhasebeci, memur ve sekreter tayin edebilir. Yönetim Kurulu sorumluluk kendisinde olmak üzere yetkilerinin bir kısmını bu personele delege edebilir. Bu personelin görev yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

10.4.8

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Vakıf çalışanları ile Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişilerin Vakıf adına yapacakları seyahatlerde Erdemir Harcırah Prosedürü esasları dikkate alınarak Yönetim Kurulunca yönetmelik hazırlanır ve uygulanır.

Bu seyahatlere ait kaza sigortaları Vakıf tarafından yıllık olarak yaptırılır.

10.4.9

HUZUR HAKLARI

10.4.9.2

Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alacaklara bu görevleri dolayısıyla “Huzur Hakkı” adı altında ücret ödenir. Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin her ay alacakları “Huzur Hakları” her yılın başında Devlet istatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları artış nispetiyle, bir önceki yıl “Huzur Hakkı” miktarlarının çarpılması suretiyle belirlenir. Ancak Yönetim Kurulu günün koşullarına göre huzur haklarını en fazla %-20 (eksi yirmi) eksiltebilir. Bu “Huzur Hakları” yılbaşından itibaren bir (1) yıl için geçerlidir.

11

DENETLEME KURULU:

11.1

Denetleme Kurulu (3) üyeden oluşur. Denetleme Kurulunun (1) üyesi 16.3 maddede tanımlı ödentilerin gerçekleştirilmesi durumunda ERDEMİR Genel Müdürünün VAKIF üyeleri veya emeklileri arasından yapacağı tayin ile diğer iki (2) üyesi Genel Kurulca VAKIF Üye ve Emeklileri arasından gizli oyla seçilir. ERDEMİR Genel Müdürü’nün Denetleme Kuruluna atayacağı VAKIF üyeleri ile Genel Kurullarda Denetleme Kuruluna seçilecek üyeler için ERDEMİR’de 5 yıldır çalışıyor ve 5 yıldır vakıf üyesi olması şartı aranır. Denetleme Kurulunda görev alan emekli üye sayısı her halukarda biri (1) geçemez.

11.1.1

Genel Kurulca ayrıca (2) Yedek üye de seçilir.

11.2

Denetleme Kurul üyeliğinin süresi (3) yıldır. Süresini dolduran üyeler yeniden seçilebilirler.

11.2.1

Denetleme kuruluna seçilecek ve atanacak emeklinin, seçilmeden ve atanmadan önce vakıfta en son ay hesaplanan toplam varlık miktarı; resmi senedimizin, 13.3.3 maddesinde tanımlanan emeklinin vakıfta bırakacağı en düşük varlık miktarından az olamaz.

11.2.2

Erdemir Genel Müdürü yetkisinde atayacağı denetim kurulu üyesini, Vakıf’ın Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden sonraki (15) onbeş gün içinde vakfa bildirir.

11.2.3

2007 yılından itibaren denetleme kuruluna genel kurullarda seçilen veya Genel Müdür tarafından atanan vakıf üyelerinin; denetleme kurulu üyeliği sürerken, vakıf emeklisi statüsüne geçmeleri sırasında, denetleme kurulunda mevcut emekli üye sayısı bir (1) ise, denetleme Kurulu üyeliği düşer.

11.3.1

Genel kurulca seçilen Denetleme Kurulu Üyeliğinden boşalan yere denetleme kurulundaki mevcut emekli üye sayısı ve sınırlaması dikkate alınarak, sıradaki uygun ilk yedek üye davet edilir ve üyelik ilk Genel Kurul’a kadar devam eder. ERDEMİR Genel Müdürü tarafından tayin edilmiş olan üyeden boşalan yere de yine ERDEMİR Genel Müdürü'nün tayin edeceği başka bir üye geçer. Ancak 16.3 maddesindeki ERDEMİR katkı payının ait olduğu yılın ödemesi, o yılın sonuna kadar ödenmemesi durumunda, Erdemir Genel Müdürü’nün Denetleme Kuruluna atayacağı üye, yapılacak ilk Olağan Genel Kurulda seçim ile belirlenir. Boşalan üyeliğinin 3 yıllık süresi dolmuşsa, yeniden 3 yıllığına, dolmamışsa kalan süre için seçim yapılır.

11.3.2

Denetleme Kurulu Üyeleri VAKIF’ın bütün muamele, hesap, bilânço, defter ve kayıtlarını Genel Kurul adına incelemek ve denetlemek yetkisine sahiptirler.

11.3.3

Denetleme Kurulu üyeleri her yıl bilanço çıkarıldıktan sonra VAKIF’ın işlemleri, mali durumu ve diğer hususlar hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporu Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kuruluna ilk toplantı tarihinden en az (15) gün önce vermek zorundadır.

11.3.4

Denetleme Kurul Üyeleri gerekli gördükleri her zaman VAKIF’ın her türlü idari ve mali işlemlerini inceleyerek Yönetim Kuruluna uyarı ve önerilerde bulunmaya, oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu Toplantılarına katılarak görüşlerini belirtmeye ve gerektiğinde Genel Kurul’u OLAĞANÜSTÜ toplantıya davet etmeye yetkilidirler.

11.3.5

Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurul’un OLAĞANÜSTÜ toplantıya davet edilmesi yetkisini çoğunlukla, bunun dışındaki yetkilerini dilerlerse ayrı ayrı da kullanabilir.

11.4

Denetleme Kurulu üyesinin Denetleme Kurulu’ndan ayrılması:

11.4.1

Denetleme Kurulu üyeleri istifa suretiyle ayrılabilirler.

11.4.2

Vakıf üyeliğinin sona ermesi halinde, üyeliğin sona erdiği tarihten itibaren Denetleme Kurulu üyeliği de sona erer.

 

BÖLÜM III

 

VAKIF’IN YARDIMLARI

12

VAKIF’ın başlıca yardımları TOPLU ÖDEME-EMEKLİ AYLIĞI-ÖLÜM YARDIMI VE MALULİYET YARDIMI’dır.

13

TOPLU ÖDEME VE EMEKLİ AYLIĞI:

13.1

Vakıf üyeliğini en az 10 (on) yıl aralıksız sürdürerek;

13.1.1

Bağlı oldukları herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmak için yaptıkları müracaatların sonuçlandığını ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olduklarını tevsik eden,

13.1.2

Veya Kadınlarda (50),Erkeklerde (55) yaşını dolduran,

13.1.3

Veya VAKIF üyeliğini aralıksız (25) yıl sürdüren, VAKIF ÜYELERİ, TOPLU ÖDEME VE EMEKLİ AYLIĞI yardımlarından faydalanmaya hak kazanırlar.

13.1.4

Erdemir, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıkları ile ilişiğini kesen vakıf üyeleri, dilerlerse varlıklarını TOPLU ÖDEME olarak alabilirler. Erdemir, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrıldıkları tarihte Vakıf üyeliğini aralıksız 10 yıl sürdürmemiş durumda olan üyeler, belirtilen sürenin dolmasından sonra bu haktan yararlanabilirler.

13.2

Kısmi ödeme, toplu ödeme veya Emekli Aylığı bağlanmasında, Vakfa müracaat dilekçesinin verildiği ayın ilk günü oluşan varlık esas alınır.

13.3.1

TOPLU ÖDEME VE EMEKLİ AYLIĞI alma hakkını elde eden üye VAKIF’taki VARLIĞINI her iki haktan faydalanmak üzere parçalayabilir.

13.3.2

Vakıf Üyesi Yönetim Kuruluna yapacağı yazılı müracaatında VAKIF’taki varlığının ne kadarının toplu ödenmesini ve ne kadarının VAKIF’ta kalmasını istediğini belirtir.

13.3.2.1

Vakıf Emeklisi statüsüne geçenler; her ödemede 13.3.3 madde hükmü dikkate alınmak ve bir takvim yılı içinde sadece bir kez olmak koşulu ile kısmi ödeme talep edebilir.

13.3.3

Emekli aylığı alanların Emekli Aylığına Esas Varlığı ve/veya Değerlendirmeye Esas Varlığı’nın toplamı; 4.kademe üye aidatının 750 katından az olması halinde kısmi ödeme yapılmaz.

13.3.4

VAKIF Emeklisi Vakıf’ta bıraktığı varlığının ne kadarını emekli aylığı ve ne kadarını da değerlendirmeye esas varlık olarak VAKIF’ta bırakacağını aşağıdaki tercihlerden birini yaparak karar verir.(Tercih değişikliği 1-15 Ocak tarihleri arasında yapılabilir.)

13.3.4.1

Vakıf Emeklisi Vakıftaki Varlığını onarlık dilimler halinde ve %20 ila %80 arasındaki oranlarda Emekli Aylığına Esas Varlık veya Değerlendirmeye Esas Varlık olarak belirler.

13.3.4.2

Vakıf Emeklisinin her yılbaşında yeni Varlıkları hesaplanır. 13.3.4 ve 13.3.4.1 maddeleri uyarınca tercih edeceği seçenek esas alınarak uygulamaya devam edilir.

13.5

VAKIF emeklisi dilediği takdirde VAKIF Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunarak VAKIF’taki varlığının tamamını toplu ödeme olarak isteyebilir ve VAKIF ile tüm ilişkileri kesilir. Ödeme aybaşındaki varlığa göre yapılır.

13.5.1

Bu Resmi Sened’de Vakıf Emeklisi tabirinden, emekliliğe hak kazanarak Vakıf’tan Emekli Aylığı almayı sürdürmekte olan kişiler anlaşılır. Varlığının tamamını alanların Emeklilik Statüsü ve Vakıf’la ilişkileri sona erer.

13.6.1

Vakıf Emeklisine ödenecek emekli aylığı miktarını belirleyecek emekli aylığı ödeme oranı yılbaşında; cari yılsonu için hedeflenen tahmini ÜFE, TÜFE ve Vakıf getirisi dikkate alınarak, Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve uygulanır. Emeklinin 13.3.4.1 maddesine göre yıl başında belirlediği emekli aylığına esas varlığı ile emekli aylığı ödeme oranı çarpılarak bulunan miktar, emekli aylığı olarak (yıl içinde kısmi ödeme almadığı taktirde) yıl sonuna kadar her ay ödenir.

13.6.2

EMEKLİ AYLIĞI, hak sahiplerine her ayın sonunda ve VAKIF’ın tayin edeceği bir banka şubesi aracılığı ile ömür boyu ödenir.

13.6.3

EMEKLİ AYLIĞI bağlananların ömür boyu emekli aylığı alma ve Vakıf Emeklisinin ölümü halinde yapılan ÖLÜM YARDIMI hakları saklı kalmak kaydıyla VAKIF ile ilişkileri kesilir.

13.6.4

Aralıksız en az on tam yıl Vakıf Üyesi iken ölen üye ile emekli aylığı almakta iken vefat eden Vakıf Emeklisinin Ölüm Yardım Beyannamesinde eşine pay bırakması halinde; dul eş dilerse Vakıf Emeklilik aylığından yararlanabilir. Bu takdirde; eşin payına düşen varlık ve ölüm yardımı birleştirilerek Emekliliğe Esas Varlık oluşturulur.

Dul eşe varlığın tamamı bırakılmaması durumunda, dul eşin oluşacak toplam varlığı 4.kademe üye aidatının 750 (yediyüzelli) katından az ise bu durumda emeklilik statüsünden yararlanılamaz

13.6.4.1

Dul eşin emekli statüsünden yararlanması halinde dul eşin ölümünde hak sahiplerine sadece Vakıf’taki varlığı ödenir ve Vakıf’la ilişkisi kesilir. Dul eşin hak sahiplerine ayrıca Ölüm Yardımı ödenmez.

13.6.4.3

Ölen ve sağ kalan eş Vakıf Emeklisi ise, sağ kalan eşe kendisinin veya ölen eşinin varlığını seçme hakkı tanınır.

13.6.4.4

Dul eşin emeklilik statüsünden yararlanması halinde, kendisinden Ölüm Yardım Beyannamesi alınır.

14

ÖLÜM YARDIMI:

14.1

ÖLÜM YARDIMI FONU (VEFAT KASASI)

14.1.1

Ölüm Yardımı Fonu; Vakıf Üye ve Emeklisinin ölümü halinde beyannamesinde yazılı kimselere ölüm yardımı yapmak amacıyla, toplanan yıllık primlerden oluşturulur ve ayrı bir hesapta takip edilir.

14.1.2

VAKIF Üyesinin ölümü halinde, beyannamesinde kayıtlı kimselere, 13.1 maddesindeki koşullar aranmaksızın toplu ödeme ve ayrıca 2.kademe üye aidatının Doksan (90) katı ölüm yardımı, beyannamede belirtilen hisseler oranında yapılır.

14.1.3

Prim ödeyen VAKIF Emeklisinin ölümü halinde, beyannamesinde kayıtlı kimselere VAKIF’ ta bıraktığı varlığına ilave olarak, 2.kademe üye aidatının Otuz (30) katı ölüm yardımı, beyannamede belirtilen hisseler oranında yapılır.

14.1.4

Ölüm yardım primleri; Üyeler için üyeliğin devamınca zorunlu, Emekliler için ise isteğe bağlıdır. Ölüm Yardımı Fonu; Üye ve Emekli varlıkları esasına göre değerlendirilerek takip edilir. Üyeler, emeklilik müracaatlarında Ölüm yardımından faydalanmak isteyip istemediklerini beyan ederler. Dilekçe vererek ölüm yardımından faydalanmak istemediğini beyan eden Emekli tekrar bu haktan yararlanamaz.

14.1.5

Yıllık Ölüm Yardım Primi; bir önceki yılın Üye ve Emekli ölüm sayısının % 50 fazlası kabulüyle hesaplanan ölüm adedi ve 14.1.2 ve 14.1.3 maddelerindeki ölüm yardımı miktarı dikkate alınarak hesaplanan Ölüm Yardımı Fonu Tutarının, üye ve ölüm yardımından yararlanacak emekli sayısına bölünmesiyle bulunur. Yıllık Ölüm yardım primi her yılın başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

14.1.6

Bir yıllık prim ödenmesi prensibi ile; yıl içinde ölen Üye ve Emekli’ nin primleri batıl olup, yıl içerisinde istifa eden üyelerin primleri ile ölüm yardımından yararlanmak istemediğini beyan eden üyeye emeklilik müracaat tarihi dikkate alınarak 14.1.10 maddesine göre bulunan “Ölüm yardım fonu”n da ki parası iade edilir.

14.1.7

14.1.2 ve 14.1.3 maddelerinde belirtilen ölüm yardımlarından faydalanmak için bir yıllık prim ödenmesi zorunludur. Vakıf Üye ve Emeklisinin primleri her yılın başında varlıklarından düşülmek suretiyle tahsil edilir. Yılın içinde yeni üye olanların primleri,14.1.10 maddesindeki miktara göre aidattan ayrı olarak tahsil edilir. Yıl içinde emekli olup ölüm yardımından yararlanmak isteyenlerden o yıl için prim kesilmez.

14.1.8

14.1.5 ve 14.1.9 maddelerine göre hesaplanan Ölüm Yardımı Fonu Tutarı, 14.1.2, 14.1.3 ve 14.1.9 maddelerine göre yapılan ödemeler sonunda yetersiz kalırsa; Yönetim Kurulu aradaki farkı, Üye ve ölüm yardımından yararlanan Emekli varlıklarından karşılar. 

14.1.9

Bir olayda Elli (50) kişinin üzerindeki ölümler Toplu Ölüm olarak kabul edilir. Toplu ölüm halinde; Ölen Emekli sayısı 1/3 alınarak ölen Üye sayısına eklenir. Bulunan sayı 50 den küçük ise, 14.1.2 ve 14.1.3 maddeleri aynen uygulanır, büyük ise, 50 üyeye ödenecek toplam ölüm yardımı bu şekilde bulunan sayıya bölünerek kişi başına düşen ölüm yardım miktarı bulunur. Her halükarda Toplu Ölüm Yardımı miktarı, toplam 50 Üyeye ödenecek ölüm yardımı miktarını aşamaz. Vakıf katsayısı ile değerlenerek Toplu Ölüm kasasında biriken meblağ, bir sonraki yıl için planlanan Toplu Ölüm yardımını aşar ise; artan kısım Üye ve ölüm yardımı primi ödeyen Emekli varlıklarına ilave edilir.

14.1.10

Her aybaşındaki “Ölüm Yardımı Fonu” miktarı prim ödemiş Üye ve Emekli sayısına bölünerek yıl içinde her ay başı için her bir Üye ve Emekliye düşen “Ölüm Yardımı prim” miktarı hesaplanır. Bu hesaplamada toplu ölüm dolayısıyla ayrılan miktar dikkate alınmaz.

14.1.11

Toplu ölümlerde, sayı belli olana kadar varislere ödeme yapılmaz. 14.1.2, 14.1.3 ve 14.1.9 maddelerinde belirtilen esaslara göre Yönetim Kurulu kararı ile Ölüm Yardım Fonundan ödeme yapılır.

14.2.1

Bütün VAKIF üyeleri ve VAKIF emeklileri imzalı olarak verecekleri bir beyanname ile kendisinin ölümü halinde yapılacak olan ölüm ve emeklilik yardımlarının kimlere ve ne oranda ödenmesi gerektiğini beyan ederler.

14.2.2

Beyannamede herhangi bir oran belirtilmemiş ise ÖLÜM YARDIMI beyannamede adı geçenlere eşit oranlarda taksim edilir.

14.2.3

VAKIF Üyesi ve VAKIF EMEKLİSİ beyanname vermeden ölmüş ise, ölüm ve emeklilik yardımları ölen üyenin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kanuni mirasçılarına ödenir.

14.2.4

İkinci dereceden de kanuni mirasçısı olmayanlara ait yardımlar VAKIF’a gelir kaydedilir.

14.2.5

VAKIF üyeleri ve VAKIF EMEKLİLERİ verdikleri beyannameleri her zaman geri alarak değiştirebilirler.

14.2.6

Beyannameler Yönetim Kuruluna kapalı bir zarf içinde verilir.

14.2.7

Üzerinde üyenin adı ve soyadı, iş, ikametgâh adresi ve Erdemir’deki personel numarası olan bu zarflar özel bir deftere kaydedilerek saklanır.

14.2.8

Üyenin veya VAKIF EMEKLİSİNİN ölümü halinde zarf en az üç Yönetim Kurulu üyesi huzurunda açılır ve beyannamede kayıtlı bilgiler bir tutanağa geçirilerek hemen ilgililere bildirilir.

14.2.9

Üyenin veya VAKIF EMEKLİSİNİN ölümü üzerine açılan zarf ve beyannameler VAKIF’ça (5) yıl süre ile saklanır.

14.2.10

Emeklilik yardımını toptan alarak VAKIF ile ilişkisi kesilenlerin ölümü halinde herhangi bir ölüm yardımı yapılmaz.

15

MALULİYET YARDIMI:

15.1

Maluliyet Tanımı:

15.1.1

Maluliyet, kaza ve/veya hastalık sonucunda meydana gelen ve üyenin kendisine kazanç veya menfaat sağlayan bir iş’de çalışma gücünü devamlı ve kesin şekilde ortadan kaldıran yahut azaltan sakatlık veya arıza halleridir.

15.1.2

Geçici maluliyetler ve hastalıklar, maluliyet mefhumunun dışındadır.

15.1.3

Çalışma gücünün tamamını devamlı ve kesin şekilde kaybetmiş bulunan üye “DAİMİ VE TAM MALÜL” çalışma gücünün sadece bir kısmını devamlı ve kesin şekilde kaybetmiş bulunan üye “DAİMİ VE KISMİ MALÜL” sayılır.

15.2

Maluliyet Yardımı Alabilme Hakkı:

15.2.1

Erdemir, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarında çalışan veya üyeliklerini dışarıdan devam ettiren üyelerin maluliyet hali ve derecesi; ancak tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin sağlık kurullarından alınan rapor ile kanıtlanmalıdır.

15.2.2

İntihara teşebbüs ve kasten husule getirilen sakatlıklar Maluliyet Yardımı alma hakkı oluşturmaz.

15.2.3

Sakatların çalıştırılması zorunluluğundan yararlanarak ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarının daimi kadrolarında çalışan sakatlardan VAKIF ÜYESİ olanlar, mevcut sakatlık durumları ve bu durumlarını belirten raporları ile Maluliyet yardımından yararlanamazlar. Ancak, başka bir nedenle malûl duruma düşerlerse Malûliyet yardımı söz konusu olur.

15.2.4

Emekli aylığı almakta iken malul olan VAKIF EMEKLİSİ’ne Maluliyet yardımı yapılmaz.

15.2.5

Madde (15.1) deki tanıma uyan ve (15.2) deki hususları sağlayan VAKIF üyesi, maluliyetin kesinleştiği tarihten itibaren altı (6) ay içinde, maluliyetini tevsik eden belgelerle Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurduğunda maluliyet yardımı almaya hak kazanır. Yapılacak ödemeye esas olarak maluliyetin kesinleştiği tarih baz alınır. Maluliyet yardımları Vakıf ölüm yardım kasası (fonu) içinden ödenir.

15.3

Maluliyet yardımları:

15.3.1.1

DAİMİ VE TAM MALULİYET’in %100 olması halinde; 4. Kademe üye aidatının beşyüz (500) katı maluliyet yardımı olarak ve üyenin müracaat ettiği ayın başı itibariyle VAKIF’taki varlığı da toplu ödeme olarak ödenir. Ancak daimi ve tam maluliyete uğrayan üye dilerse emekli aylığı statüsünden istifade edebilir. Alacağı maluliyet yardımını da varlığına ilave edebilir.

15.3.1.2

Kısmi Maluliyet Yardımı alarak ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrılan ve VAKIF’tan emekli olan üye dilerse aldığı ödemeleri EMEKLİ AYLIĞI KARŞILIĞI olmak üzere VAKIF’ta bırakarak EMEKLİ AYLIĞI alabilir.

15.3.1.3

Daimi ve Tam Maluliyet yardımı ile birlikte toplu ödeme alan üyenin VAKIF’la tüm ilişkileri kesilir.

15.3.1.4

Daimi ve Kısmi Malûliyet hallerinde ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarında çalışmaya devam eden VAKIF üyesine, “KISMİ MALULİYET YARDIMI”  defaten ödenir.

15.3.2.1

DAİMİ VE KISMİ MALULİYET; tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alınan raporda belirlenen orana göre maluliyet yardımı ödemesi yapılır. Ancak, maluliyet yardımlarının toplamı hiçbir halde %100’ü geçemez.

Daimi ve Kısmi Maluliyet hallerinde uygulanacak maluliyet oranının uygulanmasında ERDEMİR Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı görüşü alınır.

15.3.2.2

Daimi ve Kısmi Maluliyet Yardımı alarak ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarından ayrılan üye dilerse 6.1.1 maddeye göre Vakıf üyeliğini sürdürebilir, dilerse Vakıf’taki varlığı ödenir. Vakıf’taki varlığının tamamı ödenen üyenin Vakıf’la tüm ilişkileri kesilir.

 

BÖLÜM IV

 

MALİ HÜKÜMLER

16

VAKIF’IN GELİRLERİ ŞUNLARDIR:

16.1

ERDEMİR’ce kuruluşta tahsis edilen 300.000.-TL.

16.2

Üyelerden alınan aylık aidatlar.

16.3

ERDEMİR’in şirket personeli VAKIF Üyeleri için ödediği yardım ve diğer bağışlar.

16.4

Bu Resmi Senedin 14.2.4 maddesine göre ikinci dereceden kanuni mirasçısı olmayanlardan intikal eden gelirler.

16.5

Bu Resmi senedin 4.4 ve 4.5 maddelerinde kayıtlı amaçların gerçekleşmesinden elde edilecek gelirler.

16.6

Nemalandırmalardan elde edilecek faiz, kira, temettü ve diğer gelirler.

16.7

Bağış, yardımlar ve diğer gelirler.

16.8

Madde 24.4 kapsamında elde edilen gelirler.

16.9

7. ve 8. maddeye göre ilişikleri kesilenlerin ödedikleri üyelik aidatı dışındaki varlığı.

17

ÖDEME İŞLERİ:

17.1

VAKIF adına yapılacak her türlü ödemeler, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

17.2

Ay içinde yapılan ödemeler, müteakip ayın ilk toplantısında Yönetim Kurulunca incelenir ve onaylanır.

17.3

Düzenlenen bütün bu ödeme emirlerinde ve çeklerde Yönetim Kurulunca yetkili kılınmış imzalardan ikisinin bulunması gerekir.

18

ÜYELİK AİDATLARI:

18.1.2

VAKIF üyelerinin her ay ödeyecekleri aidatlar; her yılın başında Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK)  tarafından ilan edilen, bir önceki yılın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış nispetiyle, bir önceki yıl üye aidatlarının çarpılması suretiyle belirlenir. Bu aidatlar yılbaşından itibaren bir yıl için geçerlidir. Ancak Yönetim Kurulu, günün koşullarına göre belirlenen üye aidat kademelerini en fazla % 20 oranında artırıp eksiltebilir.

18.2.1

Üyeler, seçtikleri kademenin karşılığı olan aidatı ödemek şartı ile, diledikleri kademeyi seçebilirler.

18.2.2

Üyeler, tercih edecekleri kademeyi üyeliğe giriş beyannamesinde belirtirler. Ancak, Yönetim Kuruluna yazı ile baş vurarak bu kademeleri her zaman değiştirebilirler.

18.2.3

VAKIF Üyesi belirlenen yeni kademesine doğrudan doğruya geçer. Üye yazılı bildirimde bulunarak kademesini değiştirebilir.

18.3

ERDEMİR’ in Erdemir personeli VAKIF üyeleri için ödediği yardım, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ay başı itibariyle bu üyelere eşit olarak dağıtılır ve varlıklarına ilave edilir.

18.4

Primli aidat; belirlenen aidat basamaklarından ayrı olarak (I. ve IV.) birinci ve dördüncü aidat basamaklarının % 50 fazlasını ifade eder.

İndirimli aidat;   dördüncü (IV.)  aidat basamağının % 40’ ını ifade eder.

İsteyen üyeler primli veya indirimli bu aidat basamaklarını tercih ederek de aidat ödeyebilirler.

19

AİDATLARIN TAHSİLİ:

19.1

VAKIF üyeleri bu resmi senedin 5.1 maddesinde sözü geçen taahhütnamelerinde belirttikleri üyelik aidatlarını, ERDEMİR, Vakıf ve Vakfın bağlı ortaklıklarında kendilerine ödenecek olan maaş ve ücretlerinden kesilmesini kabul ettiklerini de beyan ederler.

19.2

Üyeliklerini dışardan devam ettirenler, 6.1.1 maddesine göre ödeyecekleri aidatları VAKIF’ca belirtilen VAKIF’ın banka hesaplarından birine yatırırlar.

20

İNTİKAL KATSAYISI, ÜYE VE EMEKLİ VARLIK HESAPLARI:

20.2

ÜYELERİN ve EMEKLİLERİN VAKIF’taki varlığı her ay ve her yılsonu itibariyle yeniden hesaplanır ve takip edilir. ÜYE ve EMEKLİLERE VAKIF’taki yılsonu varlıkları ve bu varlığın içindeki, sabit sermaye yatırım payları bildirilir. Ancak gelir dağıtımına ilişkin muhasebe kayıtları yılsonu itibariyle Olağan Genel Kurul kararıyla gerçekleştirilir.

20.3

VAKIF üyeleri, her ayın sonu itibariyle oluşan varlıklarını müteakip ayın sonuna kadar öğrenebilirler.

20.4

Yeni aya ve yıla ait intikal katsayılarını aşağıdaki esaslara göre Yönetim Kurulu belirler ve uygular.

20.4.1

Dağıtılacak aylık net gelirin hesaplanmasında; üyelerin aylık ödedikleri aidatların toplamı, ERDEMİR’in VAKIF’a ödediği yardım, hisse senedi ve gayrimenkul yeniden değerleme değer artış fonları aylık ve yıllık net gelire dahil edilmez.

20.4.2

Yönetim Kurulu'nca net gelirin en çok % 5'ne kadar bir miktar olası Risk Karşılıkları Fonu hesabına aktarılabilir. Ancak, bu fon aktif toplamının % 3'nü geçemez. Anılan fon yıllık bazda üyeler ve emekliler adına takip edilir ve oluşan riskler bu hesaptan karşılanır.

Oluşan riskler nedeniyle Yönetim Kurulu kararı ile bu fondan bir yıl içinde aktarılacak tutar, bir önceki yıldan devreden fon tutarının % 10'nu geçemez. Bu oranın üzerindeki tutarlar için Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul karar verir.

RİSK KARŞILIKLARI FON’una aktarılacak miktar indirildikten sonra kalan tutar katsayının belirlenmesine esas dağıtılacak net gelir olarak dikkate alınır.

20.4.3

Herhangi bir ay sonunda o aya ait dağıtılacak aylık net gelirin, üyelerin ve emeklilerin o aybaşında, 20.5.1.1, 20.5.1.2,  20.5.1.3 maddelerine göre belirlenmiş VAKIF’taki varlıkları toplamına bölünmesi ile elde edilen orana bir (1) eklenerek yeni aya intikal katsayısı belirlenir.

20.4.4

Hisse senedi (H.S.Y.D), bağlı ortaklıklar, iştirakler ve gayrimenkul (G.M.D.A.) yeniden değerleme değer artış (sabit sermaye yatırım) fonlarında bulunan ve Genel Kurul onayından geçmiş miktarın %80’i üye ve emeklilerin toplam varlıklarına, yılbaşındaki varlıkları oranında yansıtılır. Varlıklara yansıtılan bu miktarın ilgili ay katsayısı içerisindeki payı üye ve emeklilere duyurulur. Vakfın elinde bulundurduğu hisse senetlerinin yılsonundaki piyasa değerinin defter değerinin altına düşmesi durumunda aradaki fark H.S.Y.D den karşılanır.

20.4.4.2

Hisse senedi (H.S.Y.D), bağlı ortaklıklar, iştirakler ve gayrimenkul (G.M.D.A.) yeniden değerleme değer artış (sabit sermaye yatırım) fonlarından üye ve emekli varlıklarına aktarılan miktar faaliyet raporunda gösterilir.

20.4.5

Hisse senedi ve gayrimenkullerin satışı halinde, satış değerinden alış değeri ve fon aktarım miktarları düşülerek elde edilecek fark, 20.4.1’deki hesaplamaya alınır.

20.4.5.1

Gayrimenkuller Maliye Bakanlığı tebliğleri uyarınca değerlendirilir.

20.5

Üyelerin ve emeklilerin varlıkları aşağıdaki esaslara göre oluşur.

20.5.1.1

Üyenin  ay başı VAKIF’taki toplam varlığı 20.4.3 maddesine göre  belirlenen yeni aya intikal katsayısı ile  çarpılarak hesaplanan varlığı ve üyenin o ay  içinde ödediği aidat ile 18.3 maddesine göre dağıtılan Erdemir yardımı toplanarak bulunan ay sonu varlığı, yeni aya üyenin ay başı toplam varlığı olarak  devredilir.

20.5.1.2

Emeklinin ay başı VAKIF’ taki toplam varlığı 20.4.3 maddesine göre belirlenen yeni aya intikal katsayısı ile çarpılarak hesaplanan varlığından,  emekliye o ay için ay sonunda ödenen vergiler dahil emekli aylığı çıkartılarak bulunan ay sonu varlığı, yeni aya emeklinin ay başı toplam varlığı olarak devredilir.

20.5.1.3

Emekliye yapılan kısmi ödeme miktarı ödemenin yapıldığı ayın başındaki varlığından düşülerek aynı ayın başındaki yeni varlığı belirlenir ve bu varlığı üzerinden, 13.3.4.1 maddesine göre yılbaşında belirlediği tercihi dikkate alınarak, emekli aylığı yeniden hesaplanır

20.6

VAKIF üyeliğinden ayrılma (Madde 7) ve VAKIF üyeliğinden çıkarılma (Madde 8) durumundaki Vakıf üyeleri için ayrılma ve Yönetim Kurulunca çıkarılma tarihine kadar oluşan VAKIF’taki VARLIKLARI için hak talep edemez.

20.7

Bu durumdaki üyelere 7. ve 8. Maddeler uyarınca ödeme yapılacağından; ayrılanların VAKIF’taki VARLIKLARINDAN artakalan miktarlar VAKIF’ın gelirlerine, çıkarılanların varlıklarından artakalan miktar ise Genel Kurul onayına kadar geçici hesaba alınır, Genel Kurul kararına göre işlem yapılır.

21

VERGİLERİN AİDİYETİ: VAKIF’ın üyelere, VAKIF emeklilerine veya bunların kanuni mirascılarına yapacağı yardımlara ait mevcut ve doğacak vergi, fon ve benzeri yükümlülükler, yardımı alanlardan kesilir veya talep edilir.

22

VAKIF’IN FESHİ:

22.1

VAKIF Genel Kurulunun delege tam sayısının ¾’ünün olumlu oy kullanması halinde, Vakıf fesh olunabilir.

22.2

VAKIF’ın Genel Kurulca feshi veya mahkeme kararı ile infisahı halinde Genel Kurulca bir tasfiye heyeti seçilir.

22.2.1

Tasfiye Vakıf emeklilerinin kazanılmış hakları öncelikle yerine getirilmek kaydıyla, üyelerin VAKIF’taki varlıkları esas alınmak suretiyle yapılır ve VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne bilgi verilir.

23

DİĞER HÜKÜMLER:

23.1

Üyeler VAKIF’taki hak ve menfaatlerini hiç bir surette başkalarına devir, temlik ve terhin edemezler.

23.2

VAKIF Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Çalışanları, VAKIF Üyeleri ve Emeklilerinin şahsi ve ailevi durumları hakkında öğrendikleri bilgileri saklamak zorundadırlar.

23.3

Vergilere ve Vakıflara ait yasa hükümlerindeki değişikler karşısında Vakıf Resmi Senedi’nin yetersiz kalması durumunda maddi ve yasal aksamaları gidermek amacıyla Yönetim Kurulu gereken önlemleri alır ve (3 ay) içinde Genel Kurulu toplantıya çağırıp ön gördüğü değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunar.

23.4

VAKIF’ın hesap devresi takvim yılıdır.

23.5

VAKIF’ın üçüncü şahıslarla olan münasebetlerinden doğacak hak ve borçları, VAKIF’ın hükmü şahsiyetine aittir.

23.6

Üyelerin, VAKIF Malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları yoktur. Üyelerin hakları işbu senetle belirlenmiştir.

 

BÖLÜM V

24

İŞTİRAKLER:

24.1

VAKIF Yönetim Kurulu Sınai ve Ticari Şirketler kurarken ve / veya iştirak edinirken istihdam olanağını artırmak maksadıyla öncelikle Ereğli ve yakın çevresini tercih etmelidir.

24.2

VAKIF tarafından satın alınan ve/veya iştirak edilen sınai ve Ticari şirketlerde VAKIF’ı temsil edecek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, VAKIF Yönetim Kurulu tarafından atanır. Aynı kişi yalnızca bir (1) satın alınan şirket ve / veya iştirakin veya sermayesinin %50’den fazlası VAKIF tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak Şirketin Yönetim ve / veya Denetleme Kurulu üyeliğine atanabilir. Ancak VAKIF Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri VAKIF tarafından yeni kurulan ve sermayesinin %50’den fazlası VAKIF’a ait olan veya %50’den fazlasına iştirak edilen şirketlerin kuruluşundan veya satın alınmasından itibaren konu şirketlerin esas mukavelenamelerine uygun olarak bir (1) dönem (Seçimli İlk Genel Kurul’a kadar) bu hükümden muaf tutulur.

24.3

VAKIF Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde kendi Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin haricindeki Vakıf üyelerinden ve dışardan da yukarıdaki esaslar dahilinde atama yapabilir.

24.4

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından satın alınan ve / veya iştirak edilen şirketlere veya sermayesinin tamamı ya da bir kısmı VAKIF tarafından karşılanmak suretiyle kurulacak şirketlere Yönetim ve Denetleme Kurulu üyesi olarak atanan kişilerin bu şirketlerden alacakları (Harcırah dışındaki) ücret, huzur hakkı, ikramiye, temettü, kar payı ve benzeri ödemelerin tamamı VAKIF’a gelir kaydedilir. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliğine atanan kişiden bu meblağlarla ilgili bir hak talep etmeyeceğine dair taahhütname alınır.

24.5

İştiraklerin Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliğine atananlara VAKIF’ın vereceği harcırahın haricinde yalnızca VAKIF denetleme kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı nispetinde huzur hakkı ödenir. (Bir kişi iştiraklerden yalnızca birisindeki görevine karşılık huzur hakkı alır. 24.2 maddesindeki hüküm saklıdır) Bunun dışında kalan tüm ödemeler 24.4 maddesinde bahsedilen esaslar dahilinde VAKIF’a gelir kaydedilir.

 

BÖLÜM VI.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

  Geçici Madde1.a

ERDEMİR’in yönetim yetkisinin OYAK dışındaki kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde; ERDEMİR Genel Müdürünün  yönetim ve denetleme kurullarına atama yetkisi sona erer ve bu yetki VAKIF Genel Kurulu’na geçer. Bir ay içinde VAKIF Olağanüstü Genel Kurulu toplanarak boşalan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri için VAKIF üye ve emeklileri arasından seçim yapılır. Alınan oy sayısına göre görev süreleri belirlenir. Oy eşitliği halinde süre belirlemesi kura ile yapılır.

Geçici Madde  1.b

Vakıf Resmi Senedi’nin 10.1.2 maddesinin birinci paragrafı yürürlükten kalkar ve 10.1.2 maddesi; “Yönetim Kurulu, VAKIF üye ve emeklileri arasından gizli oyla seçilir. Ancak genel kurullarda seçilen emekli yönetim kurulu üyelerinin toplam sayısı üçü (3) geçemez.” Şeklindeki yeni hüküm yürürlüğe girer.

Geçici Madde  1.c

Vakıf Resmi Senedi’nin 10.1.5 maddesi: “Yönetim Kurulu Üyelerinin (1/3)’ü her yıl yenilenir” şeklindeki yeni hüküm yürürlüğe girer.

Geçici Madde  1.d

Vakıf Resmi Senedi’nin 10.1.6 maddesi yürürlükten kalkar.

Geçici Madde  1.e

Vakıf Resmi senedi’nin 10.3.3.1 maddesi: “Yönetim Kurulu Üyeliğinden boşalan yere, yönetim kurulundaki mevcut seçilen emekli üye sayısı ve sınırlaması dikkate alınarak, sıradaki uygun ilk yedek üye geçer” şeklindeki biçimiyle yürürlüğe girer.

Geçici Madde  1.f

Vakıf Resmi Senedi’nin 5.1.2 maddesi yürürlükten kalkar.

Geçici Madde  1.g

Vakıf Resmi Senedi’nin 11.1 maddesi: “Denetleme Kurulu üç (3) üyeden oluşur. Denetleme Kurulu Genel Kurulca VAKIF Üye ve emeklileri arasından gizli oyla seçilir. Ancak genel kurullarda seçilen emekli denetleme kurulu üye sayısı biri (1) geçemez.” Şeklindeki yeni hüküm yürürlüğe girer.

Geçici Madde  1.h

Vakıf Resmi Senedi’nin 11.2.2 maddesi yürürlükten kalkar.

Geçici Madde  1.ı

Vakıf Resmi Senedi’nin 11.3.1 maddesi : “Genel kurulca seçilen Denetleme Kurulu Üyeliğinden boşalan yere denetleme kurulunda mevcut emekli üye sayısı ve sınırlaması dikkate alınarak, sıradaki uygun ilk yedek üye davet edilir ve üyelik ilk Genel Kurul’a kadar devam eder”.  şeklinde yürürlüğe girer.

Geçici

Madde 2

01.07.2012 tarihinden önce Vakfa üye olanlar açısından Vakıf Resmi Senedi’nin 13.1.4 maddesinde yer alan süre 5 yıl olarak uygulanır.

 
Müftü Mh. İlhami Soysal Cd. Ervaksan Binası 44/2 67330 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
Tel: (372) 333 0 700                          Faks:(372) 312 5736         
Web : www.erdemirvakfi.org.tr                E-posta : vakif@erdemirvakfi.org.tr 
|Ana Sayfa |iletişim |Duyurular |